§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma FABRYKA MARZEŃ ŁUKASZ MOCEK, NIP: 5532316953, REGON: 240838616, adres: ul. Pod Weską 19, 34-335 Korbielów, telefon: +48 799 018 873.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Oferowane produkty objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora.

8. Informacje na temat płatności i sposobu wysyłki dostępne są odpowiednio w § 5 i § 6 Regulaminu.

§ 2

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
3. włączona obsługa plików cookies.

§ 3

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 4

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
2. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, tj. imię i nazwisko, dane adresowe i telefon oraz adres e-mail;
3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 5

Oferowane metody płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: przelew bankowy, szybkie płatności online (Przelewy24).

2. Ceny przesyłek określone są w formularzu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 6

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku wyboru szybkich płatności online lub karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności przelewem bankowym, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty.

§ 7

Reklamacje

1. Konsument ma prawo sprawdzić zawartość paczki przy kurierze, w przypadku stwierdzenia niezgodności, zalecamy sporządzenie protokołu rozbieżności, który stanowi podstawę do późniejszej

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie zrekompensujemy poniesione przez klienta koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

5. Uwaga! Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 8

Opis procedury reklamacji

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje poprzez formularz w zakładce Kontakt z nami, mailowo lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (numer paragonu lub faktury VAT),
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@rollglobe.eu lub drogą pocztową na adres do korespondencji: RollGlobe, ul. Jana Pawła II 250, 34-335 Krzyżowa. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane rzeczy należy odesłać na adres: RollGlobe, ul. Jana Pawła II 250, 34-335 Krzyżowa.

12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy,
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

13. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep).

14. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje jedynie Konsumentowi – osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 10

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Firma FABRYKA MARZEŃ ŁUKASZ MOCEK zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w Pozostałe informacje na temat praw Konsumenta oraz procedur rozstrzygania sporów znajdą Państwo na stronie http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo -promocyjnych.

4. Odbiorcą danych osobowych Klientów Sklepu internetowego może być również wybrany podmiot obsługujący płatności elektroniczne w Sklepie internetowym. Dotyczy to Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych.

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 


Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ROLLGLOBE
ul. Jana Pawła II 250
34-335 Krzyżowa

Ja ……………………………………………………………………………………….

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/ych rzeczy

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

W przypadku częściowego zwrotu zamówienia proszę podać symbole

poszczególnych towarów oraz ilość sztuk:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

numer zamówienia/oferty…………………………………………………………..

Data zawarcia umowy to……………………………………………………………

data odbioru ………………………………………………………………………….

Dane konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:

………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko……………………………………………………………………….

Adres………………………………………………………………………..

Data………………….

podpis kupującego

………………………………..………….