Reklamacje

Jak złożyć reklamację

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć:

  • pisemnie na adres: RollGlobe, ul. Jana Pawła II 250, 34-335 Krzyżowa;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rollglobe.eu;

Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: RollGlobe, ul. Jana Pawła II 250, 34-335 Krzyżowa.

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;
  • żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia;
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

Regulacje prawne dotyczące reklamacji

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres email: biuro@rollglobe.eu lub tradycyjne na adres:

ROLLGLOBE
ul. Jana Pawła II 250
34-335 Krzyżowa

Szczegółowe informacje na temat prawa odstąpienia od umowy oraz przykładowy wzór formularza odstąpienia zawarto w Regulaminie sklepu internetowego.